Zakres badań

Obecnie w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund prowadzi się całoroczne badania naukowe z następujących dziedzin:

Meteorologia

laser lidar

fot. Grzegorz Karasiński

W Stacji zbierane są dane do celów synoptycznych i klimatologicznych. Stacja meteorologiczna w Hornsundzie pracuje w sieci stacji norweskich i zarejestrowana jest w WMO (Światowej Organizacji Meteorologicznej) pod numerem 01003. Prowadzone są tu systematyczne, całodobowe pomiary i obserwacje podstawowych parametrów meteorologicznych według standardów WMO.

Sejsmologia

Stacja sejsmologiczna w Hornsundzie należy do międzynarodowej sieci obserwatoriów sejsmologicznych. Jest jedyną stacją należącą do polskiej sieci sejsmologicznej zlokalizowaną poza obszarem Polski. Głównym zadaniem laboratorium sejsmologicznego w Hornsundzie jest ciągła rejestracja lokalnych trzęsień Ziemi pochodzenia tektonicznego i lodowcowego.

Magnetyzm ziemski

W Stacji prowadzi się ciągłą rejestrację zmian elementów naturalnego ziemskiego pola magnetycznego. Ze względu na położenie geograficzne, obserwatorium w Hornsundzie rejestruje jedne z największych zmian pola magnetycznego Ziemi. Są one ok. 5 razy większe od tych rejestrowanych np. w Polsce, dlatego wyniki badań są istotne dla naukowców z całego świata. Od 2002 roku obserwatorium magnetyczne w Hornsundzie należy do światowej sieci badawczej INTERMAGNET.

Badania jonosferyczne

Stacja prowadzi długoterminowe badania struktury jonosfery. Mają one na celu określanie oddziaływania cząsteczek i plazmy po wybuchach na Słońcu na naszą planetę.

Glacjologia

Obiektem badań glacjologicznych w rejonie Hornsundu jest pobliski Lodowiec Hansa. Prowadzi się tu pomiary mające na celu określenie  bilansu masy i dynamiki zmian lodowców, a także obserwacje grubości pokrywy śnieżnej. Dane te przekazywane są do światowego monitoringu lodowców (WGMS).

Fizyka i optyka atmosfery

Obserwacje zjawisk w atmosferze obejmują między innymi zmiany pola elektrycznego Ziemi oraz promieniowania UV oraz aerozolu. Dane te przekazywane są do międzynarodowej sieci AERONET do NASA.

Badania środowiskowe

badania terenowe na Spitsbergenie

fot. Adam Nawrot

W laboratorium chemicznym w Stacji prowadzone są analizy składu chemicznego wód powierzchniowych oraz opadowych. Ich celem jest określenie zachodzących w nich procesów biogeochemicznych oraz ilości docierających tu i odkładających się zanieczyszczeń powstałych także w wyniku działalności człowieka.

Oprócz badań prowadzonych w ramach całorocznego planu badawczego Stacji, w sezonach wiosennych i letnich w rejonie Hornsundu prowadzone są także m.in. badania biologiczne, geologiczne, geodezyjne, geomorfologiczne, glacjologiczne i oceanologiczne przez różne grupy naukowców realizujących własne projekty naukowe. Korzystają oni wtedy z zaplecza logistycznego i naukowego Stacji.

Polska Stacja Polarna Hornsund bierze również udział w licznych projektach naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.